Obchodní podmínky

Carplastix Refinishing s.r.o., Poličany 59, 284 01 Kutná Hora, E-mail: info@carplastix.com, IČ: 09257004, DIČ: CZ09257004, Číslo účtu: 123-1994170237/0100 jako Zhotovitel na straně jedné vydává tyto obchodní podmínky pro účely provozování e-shopu umístěného na webové stránce: www.carplastix.com/cz/
Preambule* Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré poptávky, objednávky a smlouvy vytvořené a uzavřené v rámci plnění Předmětu činnosti zhotovitele, které byly vytvořeny či vzešly z webové stránky Zhotovitele ze strany Zákazníka.
* Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vytvořila prostřednictvím webové stránky Zhotovitele poptávku a následně potvrdila zpracovanou Objednávku Zhotovitele. Potvrzením je uzavřena smlouva o dílo mezi Zhotovitelem a Zákazníkem.
* Spotřebitelem se rozumí zákazník, který nepoptává splnění Předmětu činnosti na Zhotoviteli v rámci své podnikatelské činnosti.
I. Předmět činnosti
Předmětem činnosti zhotovitele je renovace příslušenství a součástí osobních automobilů značek a typů dle nabídky zhotovitele („dílo“). Nabídka je umístěna na webové stránce zhotovitele.
Renovací se pro účely činnosti Zhotovitele rozumí: a) u plastových a kovových dílů – odstranění všech vrstev původní povrchové úpravy až na holý plast/kov a nanesení všech potřebných nových vrstev povrchové úpravy dle parametrů a předpokladu u konkrétního dílu. V případě dílů obsahujících grafické symboly, písmena a čísla jsou tyto symboly na nový povrch dílu naneseny laserovou technologií při zachování stejného vzhledu, jako mají originální symboly. U osvětlených dílů je zachována barva i intenzita podsvícení dle originálního nového dílu. - V případě, že je u originálního dílu grafické zpracování řešeno problematickou folií, je tato folie odstraněna a grafické zpracování dílu je naneseno přímo na samotný díl.
Zhotovitel Zákazníka předem upozorňuje, že v případě renovace plastových dílů dochází ke změně tvrdosti povrchové úpravy dílů (na dotek jsou vždy tvrdší), avšak odstín barvy a míra lesku/matu vždy přesně odpovídá vzhledu nového originálního dílu, pokud zákazník výslovně nežádá jiný vzhled (jiný odstín barvy, jiný lesk/mat), než originální. Zhotovitel důrazně upozorňuje, že jeho předmětem činnosti není zhotovení věrné kopie od nového originálu každého dílu. V zájmu výrazně delší životnosti povrchové úpravy zrenovovaného dílu oproti dílu novému originálnímu se liší některé pracovní postupy a použité materiály od těch používaných při prvovýrobě a liší se tvrdost nového povrchu.
II. Vytvoření poptávky a uzavření smlouvyZhotovitel provozuje webovou stránku www.carplastix.com/cz/objednavka/, na které jediné je možné vytvořit Poptávku na provedení díla Zhotovitelem pro Zákazníka.
Zákazník vyplní poptávkový formulář volbou „výběru značky vozidla“ a „výběru modelu vozidla“ a následně výběrem jednotlivých dílů k renovaci. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ přidá každý jednotlivý díl do Poptávky.
Po výběru všech požadovaných dílů k renovaci (čl. I) zvolí tlačítko „pokračovat“. Dále je Zákazník povinen vybrat formu dopravy tak, že vybere „jednosměrný“ nebo „dvousměrný“. Každá volba obsahuje vysvětlující popisek a cenu služby. Poštovné hradí Zákazník.
Za účelem dokončení poptávky Zákazník vyplní „jméno“, „příjmení“, „e-mail“, „telefonní číslo“, „město“, „ulici“, „PSČ“, „firmu“, „IČ“ a „DIČ“ a zvolí, zdali žádá vystavit daňový doklad na podnikatele či nikoliv.
Před „Odesláním poptávky“ Zákazník potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a poučením spotřebitele s tím, že má možnost jejich čtení online či stažení z webové stránky Zhotovitele. Po odeslání poptávky jsou tyto Obchodní podmínky a poučení spotřebitele zaslány automatizovaně též Zákazníkovi do zadaného „e-mailu“.
Zákazníkem Odeslaná poptávka je doručena automatizovaným procesem do e-mailové schránky Zhotovitele nejpozději do 1 hodiny od jejího odeslání. Zhotovitel poptávku Zákazníka zreviduje a nejpozději do 48 hodin od uplynutí lhůty pro její automatizované doručení ji potvrdí do e-mailové schránky Zákazníka („Potvrzení poptávky“), když uvede minimálně tyto údaje:- seznam Zákazníkem objednaných dílů k renovaci, jednotlivou cenu a DPH- v případě volby dopravy poučení o zabalení dílů- stanoví lhůtu pro doručení všech dílů, která není delší než 14 dní od data Potvrzení poptávky Zhotovitelem- zpracuje Zálohovou fakturu, ve které uvede celkovou částku plnění dle Smlouvy o dílo, variabilní symbol a číslo účtu- stanoví podmínky pro zaplacení poštovného v případě obousměrné dodávky- stanová lhůtu ke splnění díla, která bude nejméně 3 dny od dodání dílů k renovaci (do této doby se nezapočítává čas dopravy)
Potvrzením Poptávky Zákazníka Zhotovitelem je uzavřena Smlouva o dílo.
Pro případ, že Zhotovitel potvrdí Poptávku zákazníka v jiném rozsahu, je nutné, aby Zákazník toto potvrzení zpětně validoval e-mailovou zprávou s prohlášením, že se změnou své Poptávky souhlasí. Doručením takového souhlasu je uzavřena Smlouva o dílo.

III. Cena služby a její zaplacení, Poštovné, Balení
Cena služby – renovace každého dílu je uvedena v Nabídce Zhotovitele a následně v Potvrzení poptávky.
Cenu služby se zavazuje zákazník zaplatit ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 14 dní, nejpozději však do 1 roku od provedení díla dle Smlouvy o dílo. O dokončení díla informuje Zhotovitel zákazníka prostřednictvím e-mailu na e-mail udaný Zákazníkem v Poptávce. Platbu lze provést převodem na bankovní účet Zhotovitele podle instrukcí v Zálohové faktuře Zhotovitele případně přes Platební bránu, kterou Zhotovitel provozuje na webové stránce www.carplastix.com/cz/brana s uvedením platebních symbolů dle Zálohové faktury Zhotovitele. Do 14 dní od zaplacení celé ceny díla zašle Zhotovitel Zákazníkovi daňový doklad o provedené platbě.
Poštovné – výše poštovného je smluvní a je uvedena v Poptávce Zákazníka. V případně obousměrné dodávky se Zákazník zavazuje zaplatit poštovné dle instrukce Zhotovitele v Potvrzení poptávky.
V případně obousměrné dodávky je Zákazník povinen díly k renovaci zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jejich fyzickému poškození (bublinková folie, vzduchové polštáře atd.) a označit odesílaný balík nápisem/štítkem/samolepkou „křehké“.
Pro případ prodlení Zákazníka s platbou ceny díla si Zhotovitel vyhrazuje právo zadržet díly zaslané či předané Zákazníkem do doby úplného zaplacení ceny díla. V případě prodlení Zákazníka s platbou za provedení díla Zhotovitelem déle než 1 rok je Zhotovitel oprávněn díly Zákazníka zpeněžit, z výtěžku zpeněžení pokrýt náklady na zpeněžení (maximálně 2.000 Kč), cenu díla a případné nezpeněžené díly a zbytek z výtěžku zašle na náklad Zákazníka na poštovní adresu udanou Zákazníkem.
IV. Poškozené díly, Díly neobsažené v Nabídce Zhotovitele
Poškozeným dílem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí díl prasklý, nalomený, zlomený, ohnutý, uražený, pokřivený, zbroušený či takový, který není kompaktní, celistvý či vizuálně stejný s dílem standardním (chybějící roh, prasklé či chybějící úchytové packy atd.) Poškozením se naopak nerozumí chybějící barva, lesk, poškozené symboly či nepřirozená textura povrchu z důvodu stáří a únavy materiálu.
Pro případ, že Zákazník poptává renovaci Poškozeného dílu, uvede do pole „Poznámky k poptávce“ v poptávkovém formuláři míru poškození každého daného dílu.
Pro případ, že Zákazník zašle či předá Zhotoviteli Poškozený díl bez předchozího upozornění, Zhotovitel na to Zákazníka e-mailovou zprávou či ústně při předání upozorní a uzavřenou Smlouvu o dílo nebude plnit do doby, než bude mezi Zákazníkem a Zhotovitelem sjednáno plnění k Poškozenému dílu. Zhotovitel vychází z premisy, že Zákazník žádá provést dílo jedině celé, není-li sjednáno jinak.
Dílem neobsaženým v Nabídce Zhotovitele se rozumí takový díl, ke kterému Zhotovitel explicitně v katalogu nenabízí renovaci. O Dílu neobsažením v Nabídce Zhotovitele lze uzavřít Smlouvu o díle mezi Zhotovitelem a Zákazníkem a dále postupovat obdobně dle čl. II. a násl. těchto obchodních podmínek.

IV. Odstoupení od smlouvy, Reklamační řízení
Zákazník jako spotřebitel odesláním Poptávky výslovně žádá, aby Zhotovitel provedl dílo bez zbytečného odkladu poté, co od Zákazníka obdrží zaslané či předané díly k renovaci.
Zhotovitel Zákazníka jako spotřebitele upozorňuje, že od Smlouvy o dílo nemůže odstoupit, neboť se jedná o provedení služby dle Smlouvy o dílo (úprava nebo oprava věci) na přání spotřebitele.
Poučení spotřebitele dle ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 dle zákona č. 89/2012 Sb. je Zákazníkovi doručeno současně s těmito obchodními podmínkami e-mailem po Odeslání poptávky na Zákazníkem udaný e-mail.

V. Ostatní ujednání
Zhotovitel je oprávněn pověřit splněním díla či jeho části třetí osoby.
Obchodní podmínky Zhotovitele jsou platné a účinné, pokud se s nimi měl Zákazník možnost seznámit před Odesláním poptávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2018.

V Uhlířských Janovicích dne 1.11.2018
zveřejněno na webu www.carplastix.com/cz dne 1.11.2018
01 Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), jako příloha Příkazní smlouvy
Poskytovatelem služeb specifikovaných v Obchodních podmínkách a jejichž nabídka je na webových stránka Poskytovatele www.carplastix.com/cz je Carplastix Refinishing s.r.o., Poličany 59, 284 01, Kutná Hora E-mail: info@carplastix.com, IČ: 09257004, DIČ: CZ09257004, Číslo účtu: : 123-1994170237/0100
dále jako „Poskytovatel“.Smlouvou o dílo se pro účely tohoto poučení rozumí smlouva, dle které se Poskytovatel zavazuje vykonat pro Zákazníka (spotřebitele) služby spočívající v povrchové renovaci součástí a příslušenství automobilových plastových a kovových dílů tak, jak je závazek stran definován v obchodních podmínkách Poskytovatele. Toto poučení je pak nedílnou přílohou Poptávky Zákazníka k uzavření Smlouvy o dílo a použije se výhradně s ní.Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Poskytovateli, sděluje tímto Poskytovatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti: a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:Carplastix Refinishing s.r.o., Poličany 59, 284 01 Kutná Hora, E-mail: info@carplastix.com, IČ: 09257004
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,Označení služeb koresponduje s obsahem Nabídky spotřebitele na webových stránkách www.carplastix.com/cz, se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil. c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,Výpočet ceny služby je uveden v Poptávce spotřebitele před jejím odesláním Zhotoviteli ke zpracování a spotřebitel se s ním seznámil před uzavřením smlouvy. d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,Způsob platby a způsob plnění je uveden v Poptávce spotřebitele před jejím odesláním Zhotoviteli ke zpracování a spotřebitel se s ním seznámil před uzavřením smlouvy. e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,Náklady spojené s plněním po České republice se stanoví na částku 200 Kč v případě jednosměrného odeslání (Zhotovitel > Zákazník), nebo 400 Kč v případně obousměrného odeslání (Zákazník > Zhotovitel > Zákazník). Cenu dodání hradí Zákazník. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku.Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Poskytovatele na adrese jeho provozovny nebo sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od spotřebitele reklamovanou službu.
g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,Smlouva o dílo je uzavřena přijetím Poptávky Zákazníka (spotřebitele) Zhotovitelem a trvá do splnění Díla a jeho zaplacení Zákazníkem (spotřebitelem) a následného předání díla Zákazníkovi (spotřebiteli).
Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Poskytovatel spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s Příkazní smlouvou, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a bez současné přítomnosti stran, sděluje podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,Poskytovatel neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za komunikaci na dálku. b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,Poskytovatel neúčtuje žádnou zálohu.
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,Poskytovatel prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,Poskytovatel neuzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu neurčitou.
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),Poskytovatel neuzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu neurčitou. Spotřebitel není povinen platit daň z příjmu či jinou obdobou povinnou platbu dle právních předpisů ve spojení s plněním smlouvy.
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, Od smlouvy o dílo nelze dle ust. § 1837 písm. a), písm. d) odstoupit.
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, Od smlouvy o dílo nelze dle ust. § 1837 písm. a), písm. d) odstoupit.
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, Od smlouvy o dílo nelze dle ust. § 1837 písm. a), písm. d) odstoupit.
i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, aPředmětem služby Poskytovatele dle Objednávky služeb nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.
j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@carplastix.com – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.

Kontakt

Kontakt

Carplastix Refinishing s.r.o.
Poličany 59
284 01 Kutná Hora
Czech Republic
E-mail: info@carplastix.com
Tel.: (+420) 792 768 675 / (+420) 607 745 930
Firemní údaje

Firemní údaje

IČ: 09257004, DIČ: CZ09257004
CZK Bankovní účet.: 123-1994170237/0100
IBAN: CZ0301000001231994170237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
copyright © 2023 Carplastix.com
Prohlížením tohoto webu souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Více informací.